Arbeidsmarktverkenning Gehandicaptenzorg

Terug

In 2020 is in opdracht van VWS een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd in de gehandicaptenzorg. Het centrale doel was het vinden van antwoorden op de vraag: bij welke cliënt- en beroepsgroepen in de Wlz-gehandicaptenzorg manifesteren de gevolgen van de arbeidsmarkttekorten zich het meest pregnant, wat zijn voor professionals drijfveren om in de gehandicaptenzorg te (blijven) werken en wat kunnen werkgevers in de sector doen om de tekorten terug te dringen.

Ondanks het ontbreken van cijfermatige informatie naar cliëntgroep, zien de geraadpleegde
organisaties nadrukkelijk twee groepen cliënten waarbij de arbeidsmarktknelpunten zich het
sterkste voordoen. Het zijn de cliënten met gedragsproblematiek en cliënten met een intensieve
(ADL-)zorgvraag.

Bij deze complexe cliëntgroepen is het personeelstekort het meest voelbaar, de uitstroom/het verloop onder het personeel het grootst en de werkdruk en het verzuim het hoogst. Dat heeft volgens de geraadpleegde organisaties te maken met het feit dat de zorg voor deze groepen fysiek en/of mentaal het zwaarst is. Bovendien versterken de ervaren knelpunten elkaar en lijkt er sprake van een vicieuze cirkel die lastig te doorbreken is.

De oorzaak van de (ervaren) knelpunten lijkt vooral de liggen in de zwaarte van hun functie en de randvoorwaarden waaronder ze hun functie moeten uitvoeren. Om te komen tot een oplossing voor (arbeidsmarkt)knelpunten is het belangrijk om te zoeken naar manieren om de functie te verlichten en het werken
aantrekkelijker te maken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn hiervoor een aantal
suggesties naar voren gebracht.

De oplossingen hebben betrekking op 3 hoofdthema’s, namelijk:

  • zorg voor voldoende en juiste instroom
  • investeer in het team
  • ondersteun de individuele medewerker

In het rapport worden de suggesties verder uitwerkt en toegelicht.


Auteur: Bureau Bartels in opdracht van VWS