Themagroepen

De themagroepen van het Kennisplatform EVB+

In de themagroepen komen deelnemers van verschillende organisaties samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Op dit moment bestaan vier themagroepen, rondom de volgende onderwerpen:

  1. Beleid & Organisatie
  2. Faciliteren Medewerkers
  3. Scholing Medewerkers
  4. Methodiek & In contact

De themagroepen komen vier keer per jaar bij elkaar, waarvan 1 of 2 keer per jaar live. De bijeenkomsten bestaan uit een plenair gedeelte waar een gezamenlijk onderwerp wordt besproken. Daarnaast werken de deelnemers in kleinere werkgroepen aan een specifiek product.

Deelname aan de themagroepen staat open voor professionals die verbonden zijn aan een van de aangesloten organisaties. Wanneer er nieuwe vragen of thema’s aan de orde zijn, kan een nieuwe, soms tijdelijke, themagroep worden opgezet.

Themagroep Beleid & Organisatie

Deze themagroep houdt zich bezig met (landelijke) ontwikkelingen en beleid rondom (de zorg voor) mensen met EVB+.

Deze themagroep wisselt inspiratie en ervaringen uit rondom beleid en organisatie van de zorg en het leven van mensen met EVB+. De themagroep denkt mee over landelijke ontwikkelingen en innovaties in het beleid en de zorg voor mensen met EVB+.

Ambulante zorg voor mensen met EVB+

Themagroep Faciliteren Medewerkers

Deze themagroep deelt ervaringen en kennis rondom het aantrekken, boeien, binden en behouden van medewerkers. Het doel van deze themagroep is: 1) het beter in beeld brengen van de doelgroep EVB+ bij (aankomend) professionals waardoor zij geïnspireerd worden om met deze cliënten te (blijven) werken en; 2) het organiseren van meerdere activiteiten op dit gebied om dat doel bereiken.

De themagroep is bezig met de vragen: Wat maakt de medewerkers gaan werken met mensen met EVB+? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers blijven werken met mensen met EVB+? Vanuit de ervaringen en inzichten gaan deelnemers op zoek naar thema’s en naar wegen om deze thema’s positief te beïnvloeden.

Informatieblad Arbeidsmarktproblematiek

Factoren die een rol spelen bij het behouden van medewerkers

Kameraadschap in de zorg voor mensen met EVB+

Professionele ontwikkeling van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid

Merkbaar beter: 63 interventies

Themagroep Scholing Medewerkers

Deze themagroep deelt ervaringen en kennis rondom de scholing medewerkers. De themagroep heeft een inventarisatie gemaakt van de opleidingen binnen de organisaties voor medewerkers die gaan werken met mensen met EVB+. De volgende stap is om de mensen bij elkaar te brengen die binnen de organisaties bezig zijn met de (bij)scholing rondom mensen met EVB+.

Thema 1: Hoe maak je het praktijkgericht?

Thema 2: Opleiden en daarna?

Thema 3: Praktijkgestuurd leren

Themagroep Methodiek & In contact

Het doel van deze themagroep is: 1) het creëren van inzicht in de gehanteerde (of nog te ontwikkelen) methodieken en werkzame elementen van de aangesloten organisaties; 2) het maken van een overzicht van de expertise t.a.v. de methodieken en; 3) het bespreken van vraagstukken rondom methodiek. Binnen deze themagroep zijn drie werkgroepen actief.

Werkgroep Diagnostiek & behandeling EVB+

Deze werkgroep is aan de slag met diagnostiek en afbouw van vrijheidsbeperkingen. Diagnostiek: wat voor instrumenten zijn er, hoe vertaal je die voor deze doelgroep? Afbouw van vrijheidsbeperkingen: hoe doe je dat? Hoe maak je een afbouwplan?

Werkgroep Beleid

De deelnemers brengen in kaart wat een organisatie nodig heeft om goede zorg te kunnen bieden aan mensen met EVB+. De stukken van deze werkgroep zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de leidraad EVB+ (verschijnt in juni 2021).

Werkgroep Methodiek

De deelnemers brengen in kaart welke methodieken bij organisaties worden gehanteerd in de begeleiding van mensen met EVB+. En hoe bestaande methodieken gebruikt kunnen worden voor mensen met EVB+.

Overzicht methodieken en hulpmiddelen voor mensen met EVB+