Werken met mensen met EVB+

Werken met mensen met EVB+

Mensen met EVB+ hebben intensieve begeleiding nodig. Dat doet een groot beroep op medewerkers, het team en de organisatie. Daarom is het belangrijk dat er ruimte en tijd is voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en reflectie. Waarbij je werkt in een veilige omgeving en waarin je je ondersteund voelt vanuit de organisatie.

Een relatie opbouwen

Mensen met EVB+ zijn afhankelijk van andere mensen. Zij moeten kunnen vertrouwen op de mensen om hen heen. Dan kunnen ze groeien en zich ontwikkelen. Het kost tijd om een hechte band op te bouwen. Als begeleider steek je daarom veel energie in het opbouwen en uitbouwen van een relatie. Dat vraagt om interesse, geduld en relativeren.

Lees het interview met Natasja Damen, coach en persoonlijk begeleider

Lees het interview met Thijs van Zwieten, persoonlijk begeleider.

Luister de podcast een fragiel evenwicht over het samenwerken met Camiel.

Anders omgaan met elkaar

Het contact met iemand met EVB+ draait om het (leren) begrijpen van gebaren, mimiek en gedrag. Het verplaatsen in de ander, door te kijken en te luisteren. Zo leer je de signalen begrijpen. Dat is soms zoeken.

Mensen met EVB+ reageren sterk op de mensen in hun omgeving. Ze spiegelen vaak hoe het met de ander gaat. Dat vraagt van begeleiders en teams om regelmatig stil te staan bij zichzelf.

“Soms is het moeilijk te begrijpen wat er aan de hand is met bewoners. Wat bedoelen ze of wat vragen ze van me? Dat is soms een puzzel. Dit bespreek je dan in het team, met de gedragskundige en met de familie. Herkent de familie dit van vroeger? Samen bepalen we wat er nodig is, zodat de bewoner zich wel duidelijk kan maken”

(Begeleider)

Onderzoek naar succesfactoren

Vanuit Kennisplatform EVB+ loopt het onderzoek ‘EVB+ in beeld!’ In dit onderzoek brengen we de succesfactoren in kaart in de relatie tussen iemand met EVB+ en de zorgprofessional. ‘EVB+ in beeld’ is onderdeel van het programma Gewoon Bijzonder.

Samen werken

Teamwerk

Goed samenwerken in het team is de basis. Samen ben je verantwoordelijk voor het leven van kwetsbare mensen. Het vraagt om een open en veilige werksfeer. Waarin ruimte en tijd is om met elkaar te praten. Over emoties die het werken met mensen met EVB+ met zich meebrengt. En wat dat met jou doet als medewerker. En de ruimte om samen even te ontspannen en te praten over alledaagse dingen.

Ondersteuning vanuit de organisatie

Ondersteuning van de gedragskundige en de manager van de woning is essentieel. Maar ook van anderen binnen de organisatie, zoals de facilitaire dienst. Bij- en nascholing is belangrijk om met elkaar te kunnen blijven zorgen voor mensen met EVB+.

Samen met familie

Familie kent de persoon met EVB+ al het hele leven en zij zijn samen voor het leven verbonden. Familie kan medewerkers helpen om het leven vorm te geven en het gedrag van de persoon met EVB+ te begrijpen.

Lees verder over Familie van mensen met EVB+

Een goed leven

Mensen met EVB+ hebben, net als ieder ander, behoefte aan structuur en invulling van de dag. Daarbij is het zoeken wat zij prettig vinden en welke activiteiten passend zijn voor hen. Activiteiten die aansluiten bij iemands geschiedenis, interesses, levensfase én aansluitend bij diens beperkingen. Dagelijkse activiteiten kunnen in de eigen woning of woonomgeving plaats vinden. Het is de uitdaging om een omgeving te bieden waarin mensen zich veilig en verbonden voelen. En waar zij kunnen leven en leren, samen zijn, werken en ontspannen. Ook als iemand minder goed in zijn vel zit.

In een passende omgeving en met passende activiteiten, zijn mensen met EVB+, op hun eigen wijze, van betekenis voor de gemeenschap: voor huisgenoten, familie, professionals en de mensen daaromheen.

Werk en daginvulling voor mensen met EVB+ – in verbinding met de samenleving

Zicht op mogelijkheden en beperkingen

Diagnostiek helpt om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van mensen met EVB+. Door zicht te krijgen op de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling, krijgen we beter in beeld wat mensen met EVB+ begrijpen en wat we van ze kunnen vragen. In de diagnostiek en de behandeling van mensen met EVB+ is het belangrijk om sterk te kijken naar het moment. Dit gebeurt door observaties of interviews met mensen uit het netwerk of de professionele omgeving.

Wanneer er sprake is van voortdurend en terugkerend probleemgedrag, is het met elkaar zoeken naar aanknopingspunten. De centrale vraag daarbij is: welke factoren zijn op dit moment en in deze situatie van invloed op het gedrag van iemand met EVB+? Dit is het startpunt voor de behandeling en voor interventies.

Lees verder over Richtlijn probleemgedrag


Vrijheid en veiligheid

Soms is het nodig vrijheidsbeperkingen toe te passen. Dat gebeurt alleen als er echt geen andere alternatieven zijn. Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij…’.

Mensen met EVB+ begrijpen vaak niet dat iets niet mag. Of zien geen gevaar in bepaald gedrag. Ze zijn wilsonbekwaamheid en hebben beperkt begrip van de wereld om hen heen. Daarom is de zorg som ook onvrijwillig en kunnen mensen met EVB+ en hun vertegenwoordigers zich verzetten tegen een aanpak of beslissing. Het is belangrijk om vrijheidsbeperkingen altijd met een multidisciplinair team te bespreken, en te zoeken naar alternatieven om zo min mogelijk vrijheidsbeperkingen te hoeven toepassen. Zoals ook beschreven volgens de Wet zorg en dwang (Wzd).

Lees meer

Lesmateriaal