Beleidsregel meerzorg 2019

Terug

Wanneer het noodzakelijk is dat de cliënt extra zorg nodig heeft én de best passende financiering daartoe geen mogelijkheid heeft, dan kan de ‘regeling meerzorg’ een uitkomst bieden. Meerzorg is een regeling binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze regeling maakt het mogelijk om aanvullende zorg te financieren voor cliënten die deze nodig hebben. Sinds 1 januari j.l. is de regeling aangepast.

Wijzigingen per 1 januari 2019

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe regeling die op 1 januari 2019 ingaat, ten opzichte van de vorige regeling meerzorg zijn:

  • Het is nu ook mogelijk om groepsmeerzorg aan te vragen, naast individuele meerzorg.
  • Er wordt nu meer naar de context van de cliënt waarbinnen zij verblijft gekeken. Bijvoorbeeld naar de leefomgeving, aan de samenstelling van de groep, de daginvulling van de cliënt, maar ook aan de deskundigheid van begeleiders en de organisatiecultuur van de zorgorganisatie.
  • Meerzorg is flexibeler in te zetten. Er kan bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, intervisie of coaching van medewerkers (wel gerelateerd aan meerzorg) ingezet worden. Ook kun je de regeling inzetten om een beter passende omgeving voor meerdere cliënten te realiseren. Dit zijn dus mogelijkheden naast extra zorg in de vorm van meer begeleiding.
  • De beoordeling van meerzorgaanvragen gebeurt door de zorgkantoren. Zij nemen een besluit over de toekenning van budget en looptijd.

Volledige tekst Regeling meerzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nz) heeft de beleidsregel meerzorg aangepast. De zorgkantoren hebben daarop de regeling meerzorg gewijzigd. De de tekst van de nieuwe regeling Meerzorg versie december 2018 is hier te lezen. Het aanvragen van meerzorg verloopt via de zorgkantoren.