Eindrapportage actualisatie VG 7

28 februari

Terug

Voor een aanzienlijk deel van de VG7-doelgroep is in de afgelopen periode de zorgvraag inhoudelijk toegenomen en stijgt daarom het gebruik van meerzorg. Het relatief veelvuldig toekennen van meerzorg is echter geen structurele oplossing. Meerzorg is namelijk bedoeld als tijdelijke financieringsregeling die moet leiden tot verbetering en behoud van kwaliteit van zorg en kwaliteit van bestaan voor deze groep cliënten. Meerzorg is niet bedoeld om (structureel) ‘basiszorg’ te bekostigen. Daarnaast ervaren aanbieders het aanvragen van meerzorg als een administratief belastend traject. Een voor deze doelgroep beter passend profiel en vervolgens daarop gebaseerd tarief zijn nodig.

De geconstateerde problematiek is niet nieuw en heeft in juli 2019 geleid tot een eerste voorstel van de VGN voor een geactualiseerd zorgprofiel VG7 met een nieuwe beschrijving van de doelgroep, de benodigde zorg en de kosten daarvan. Daarnaast heeft het ministerie van VWS in 2020 met alle stakeholders diverse gesprekken gevoerd om knelpunten en scenario’s rondom zorgprofiel VG7 nader te verkennen. Vervolgens is het onderwerp op 27 oktober 2020 opgenomen in de verzamelbrief Toegang Wlz voor de Tweede Kamer. Tot slot heeft het ministerie bureau HHM opdracht gegeven voor een onderzoek in de periode juni-juli 2021 om de zorginhoudelijke knelpunten verder inzichtelijk te maken [opnemen link of verwijzing/relatie na publicatie door VWS].

In aanvulling op de hierboven genoemde onderzoeken in opdracht van de VGN en het ministerie van VWS, heeft HHM in opdracht van de NZa een financiële verkennende analyse VG7 uitgevoerd. Deze verkennende analyse is erop gericht om te komen tot een tijdelijke oplossing voor de grootste knelpunten in de bekostiging voor deze groep, omdat bijvoorbeeld structurele aanpassingen aan het profiel nog langer kunnen duren. Daarom werken wij met dit onderzoek in overleg met VGN, VWS en ZN naar een basis voor een tijdelijke oplossing, zonder de bestaande zorgprofielen en max-tarieven aan te passen. 

Lees het rapport