Handreiking Reparatiewetten WZD

23 augustus

Terug

De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt gewijzigd. De zogeheten Reparatiewet voorziet in wijzigingen die de uitvoerbaarheid van de Wzd beogen te vergroten. Bovendien wordt een aantal fouten in de Wzd gecorrigeerd. De VGN heeft samen met ActiZ een Handreiking (zie bijlage) gemaakt waarin de voor de praktijk belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de Wzd staan beschreven. Ook de wijzigingen uit de eerdere Reparatiewet, ook wel aangeduid als de Spoedwet, komen in deze handreiking aan de orde.

Lees meer